Lleoedd PhD cyfredol
-

Ar hyn o bryd mae gan CBM lefydd gwag i ymchwilwyr PhD yn y meysydd canlynol:

Dadansoddi Elfennau Meidraidd ar gyfer dilysu’r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion gweithgynhyrchu adiol

Mae llawer o gwmnïau, yn enwedig busnesau bach a chanolig, yn ymwneud â chynhyrchu sypiau bach o nwyddau. Mae technegau gweithgynhyrchu uwch, ynghyd â deunyddiau newydd, yn cynnig cyfleon sylweddol i leihau costau gweithgynhyrchu o’r fath drwy fabwysiadu agweddau newydd at brosesau fel offeru, siapio a ffurfio. Bydd llwyddiant y dulliau newydd hyn yn dibynnu ar werthuso deunyddiau newydd i benderfynu pa mor addas ydynt fel sail ar gyfer y prosesau hyn, ac wedyn nodi’r amodau ar gyfer eu defnyddio’n llwyddiannus. Bydd technegau fel Dadansoddi Elfennau Meidraidd ac Elfennau Ffiniol yn hanfodol yn yr ymchwil hwn

Optimeiddio dyluniad cynhyrchion meddygol gan ddefnyddio technoleg sganio 3D

Mae cryn sylw wedi’i roi i fodelu, dylunio a datblygu mewnblaniadau, er enghraifft i gefnogi adlunio creuanol. Canolbwyntiwyd llai ar fodelu a dylunio orthosis. Fe allai’r gallu i fodelu ymddygiad cynhyrchion o’r fath yn gywir pan fyddant wedi’u gwneud o amrywiaeth o ddeunyddiau a thrwy amrywiaeth o brosesau gweithgynhyrchu olygu newid sylweddol yn effeithiolrwydd (a chost/ budd) y cynhyrchion hyn.

Cymhwyso Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch i’r sector crefft

Gallai datblygiadau diweddar mewn technoleg a deunyddiau greu cyfleon newydd sylweddol iawn i gwmnïau sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu sypiau bach o nwyddau yn y sector crefft. Mae’r rhan fwyaf o’r cwmnïau hyn yn dal i ddibynnu i raddau helaeth iawn ar brosesau dylunio, prototeipio a gweithgynhyrchu sydd heb newid fawr ddim dros y ddwy ganrif ddiwethaf. Mae dyfodiad technolegau cynhyrchu newydd, ynghyd â datblygiad deunyddiau newydd, yn cynnig cyfleon pwysig a all drawsnewid perfformiad economaidd y cwmnïau hyn.

Datblygu technoleg Toddi â Phelydr Electronau ar gyfer cydrannau aerofod lle mae diogelwch yn elfen gritigol

Mae argraffu 3D ar gyfer prototeipio rhannau aerofod yn arfer sydd wedi hen ennill ei blwyf yn y diwydiant aerofod, ond dim ond yn y blynyddoedd diweddar y mae’r dechnoleg wedi’i chymhwyso i gynhyrchu rhannau ar gyfer y defnydd terfynol, gan roi manteision o ran hyblygrwydd a chostau. Wrth Doddi â Phelydr Electronau (EBM) gellir cynhyrchu nwyddau metel, titaniwm yn benodol, sy’n well na chynhyrchion metel bwrw traddodiadol. Bydd y prosiect hwn yn archwilio cymwysiadau masnachol ehangach gweithgynhyrchu adiol, ac EBM yn arbennig, i’r diwydiant aerofod.

Gwerthuso deunyddiau safon uwch ar gyfer mewnblaniadau meddygol a gynhyrchir trwy ddulliau gweithgynhyrchu adiol

Mae cryn sylw wedi’i roi i fodelu, dylunio a datblygu mewnblaniadau, er enghraifft, i gefnogi adlunio creuanol. Fe allai’r gallu i fodelu ymddygiad cynhyrchion meddygol yn gywir pan fyddant wedi’u gwneud o amrywiaeth o ddeunyddiau, a thrwy amrywiaeth o brosesau gweithgynhyrchu, olygu newid sylweddol yn effeithiolrwydd a chost/budd y cynhyrchion hyn. Bydd y prosiect hwn yn archwilio cymhwysiad deunyddiau a thechnolegau uwch ar gyfer dylunio, modelu a chynhyrchu mewnblaniadau meddygol.

 

Gofynion i ymgeiswyr: Gradd lefel 2:1 neu uwch mewn pwnc perthnasol

Cyllido: Cartref/UE: Ffioedd dysgu llawn a chyflog cynhaliaeth o £14,057 y flwyddyn. Mae’r ysgoloriaeth yn cwmpasu ffioedd dysgu PhD llawn y Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd (i ymgeiswyr o’r UE sydd wedi preswylio yn y DU am 3 blynedd cyn ymgeisio) a chyflog di-dreth ar gyfradd gyfredol RCUK (£14,057 yn 2015/16).

Mae Grant Datblygu Ymchwil o £5000 ar gael hefyd i bob ymgeisydd i gynorthwyo gyda hyfforddiant ymchwil uwch tra pery’r ysgoloriaeth.

Deadline: 26 February 2016

Sut i ymgeisio: Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau a dychwelyd y ffurflen gais:

http://www.wales.ac.uk/en/AboutUs/Vacancies/Vacancies.aspx

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi’u cwblhau i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gais.

Cynghorir darpar ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â CBM am sgwrs anffurfiol cyn cyflwyno’u cais.

Cysylltiadau: Gydag ymholiadau cyffredinol, ebostiwch: Dr Neil Strevett

Ebost: Neil.Strevett@wales.ac.uk

Ffôn: 02920 375053/ 07534 228760

Bridge

YN ÔL

.
RHANNU