Telerau Gwerthu
-

Telerau ac Amodau ar gyfer Darparu Nwyddau a/neu Wasanaethau

Darllenwch drwy ein Telerau ac Amodau yn ofalus. Tynnir sylw’r Cwsmer yn arbennig at ddarpariaethau cymal 13.

 

 1. Dehongliad

 

1.1 Diffiniadau.

 

Yn y Telerau ac Amodau hyn, mae’r diffiniadau isod yn berthnasol:

 

 • Archeb: archeb y Cwsmer am gyflenwad Nwyddau a/neu Wasanaethau, fel y’i hamlinellir yn ffurflen archeb pryniant y Cwsmer neu yn nodyn ysgrifenedig y Cwsmer yn derbyn dyfynbris y Cyflenwr, yn ôl fel y bo’r achos.
 • Contract: y contract rhwng y Cyflenwr a’r Cwsmer ar gyfer cyflenwi Nwyddau a/neu Wasanaethau yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn.
 • Cwsmer: y person neu gwmni sy’n prynu’r Nwyddau a/neu Wasanaethau oddi wrth y Cyflenwr.
 • Cyflenwr: Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Prifysgol Cymru Cyf, yn masnachu fel Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM) wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif cwmni 9100911.
 • Deunyddiau’r Cyflenwr: rhoddir yr ystyr yng nghymal 9.1.1(e).
 • Digwyddiad Force Majeure: rhoddir yr ystyr yng nghymal 15.1.
 • Diwrnod Busnes: diwrnod ar wahân i ddydd Sadwrn, dydd Sul neu wyliau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr.
 • Gwasanaethau: y gwasanaethau a gyflenwir gan y Cyflenwr i’r Cwsmer fel y’u hamlinellir yn yr Archeb.
 • Hawliau Eiddo Deallusol: patentau, hawliau i ddyfeisiadau, hawlfraint a hawliau cysylltiedig, nodau masnach, enwau busnes ac enwau parth, hawliau mewn diwyg, ewyllys da a’r hawl i ddwyn achos am ymhonni, hawliau mewn dyluniadau, hawliau cronfa ddata, hawliau i ddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol (gan gynnwys medr) a diogelu ei chyfrinachedd, a phob hawl eiddo deallusol arall, ymhob achos, boed gofrestredig neu anghofrestredig, a chan gynnwys pob cais a hawl i wneud cais am a derbyn adnewyddiad neu estyniad i, a hawliau i hawlio blaenoriaeth dros, y cyfryw hawliau a phob hawl neu ffurf ar warchodaeth gyfwerth sy’n bodoli neu a fydd yn bodoli yn awr neu yn y dyfodol mewn unrhyw ran o’r byd.
 • Lleoliad Cyflenwi: rhoddir yr ystyr yng nghymal 4.1.
 • Manyleb Gwasanaethau: unrhyw ddisgrifiad neu fanyleb ar gyfer y Gwasanaethau a ddarperir mewn ysgrifen gan y Cyflenwr i’r Cwsmer.
 • Manyleb Nwyddau: unrhyw fanyleb ar gyfer y Nwyddau, gan gynnwys unrhyw gynlluniau neu luniadau, a gytunir mewn ysgrifen gan y Cwsmer a’r Cyflenwr.
 • Nwyddau: y nwyddau (neu unrhyw ran ohonynt) a nodir yn yr Archeb.
 • Telerau ac Amodau: y termau a’r Telerau ac Amodau hyn fel y cânt eu diwygio o bryd i’w gilydd yn unol â chymal 16.7.

 

1.2 Dehongliad

 

Yn y Telerau ac Amodau hyn, mae’r rheolau canlynol yn weithredol:

 

 • (a) mae person yn cynnwys person naturiol, corff corfforaethol neu anghorfforedig (boed yn meddu ar bersonoliaeth gyfreithiol ar wahân ai peidio);
 • (b) mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn gyfeiriad at y cyfryw statud neu ddarpariaeth statudol fel y’i diwygiwyd neu y’i hailddeddfwyd. Mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw is-ddeddfwriaeth a wnaed dan y statud hwnnw neu’r ddarpariaeth statudol honno, fel y’i diwygiwyd neu y’i hailddeddfwyd; ac
 • (c) mae unrhyw gyfeiriad at ysgrifen neu ysgrifenedig yn cynnwys negeseuon ffacs ac ebost.

 

 1. Sail y Contract

 

2.1 Mae’r Telerau ac Amodau hyn i’w cymhwyso i’r Contract yn anad unrhyw delerau ac amodau eraill y ceisia’r Cwsmer eu gosod neu eu hymgorffori (gan gynnwys unrhyw delerau ac amodau yr honna’r Cwsmer eu bod yn berthnasol dan unrhyw archeb pryniant, cadarnhad o archeb neu ddogfen debyg), neu sydd ymhlyg ym masnach, defod, arfer neu gwrs prynu a gwerthu.

 

2.2 Y Contract yw’r cytundeb cyfan rhwng y partïon. Mae’r Cwsmer yn cydnabod nad yw wedi dibynnu ar unrhyw ddatganiad, addewid, cyflwyniad, sicrwydd na gwarant a wnaed neu a roddwyd gan neu ar ran y Cyflenwr nad yw wedi’i amlinellu yn y Contract.

 

2.3 Caiff unrhyw samplau, lluniadau, deunydd disgrifiadol neu hysbysebu a gyhoeddir gan y Cyflenwr ac unrhyw ddisgrifiadau o’r Nwyddau neu ddarluniau neu ddisgrifiadau o’r Gwasanaethau a gynhwysir yng nghatalogau neu bamffledi’r Cyflenwr eu cyhoeddi am yr unig  bwrpas o roi syniad bras o’r Gwasanaethau a/neu Nwyddau a ddisgrifir ynddynt. Ni fyddant yn ffurfio rhan o’r Contract nac yn meddu ar unrhyw rym contractiol.

 

2.4 Cyfrifir pob archeb neu dderbyniad dyfynbris am Nwyddau neu Wasanaethau fel cynnig gan y Cwsmer i brynu Nwyddau neu Wasanaethau ar y Telerau ac Amodau hyn. Ffurfir y Contract pan fo’r archeb (neu’r archeb brynu) wedi’i derbyn gan y Cyflenwr trwy i hwnnw gydnabod yr archeb mewn ysgrifen. Ni ddaw unrhyw gontract i fodolaeth nes bydd cydnabyddiaeth ysgrifenedig o’r archeb wedi’i gyhoeddi gan y Cyflenwr. Bydd unrhyw ddyfynbris a roddir gan y Cyflenwr yn ddilys am gyfnod o 30 diwrnod yn unig o’i ddyddiad, ar yr amod nad yw’r Cyflenwr wedi ei dynnu’n ôl cyn hynny.

 

2.5 Bydd yr holl Delerau ac Amodau hyn yn berthnasol i gyflenwad Nwyddau a Gwasanaethau fel ei gilydd, ac eithrio lle nodir yn benodol mai ar gyfer y naill neu’r llall y maent i’w cymhwyso.

 

 

 1. Nwyddau

 

3.1 Disgrifir y Nwyddau yng nghatalog y Cyflenwr fel y’i haddaswyd gan unrhyw Fanyleb Nwyddau cymwysadwy.

 

3.2 I’r graddau bod y Nwyddau i gael eu cynhyrchu’n unol â Manyleb Nwyddau a gyflenwir gan y Cwsmer, bydd y Cwsmer yn rhyddarbed y Cyflenwr yn erbyn pob atebolrwydd, cost, traul, niwed a cholled (yn cynnwys unrhyw golledion uniongyrchol, anuniongyrchol, neu ganlyniadol, colli elw, colli enw da a phob llog, cosb a chostau a threuliau cyfreithiol a phroffesiynol eraill) a ddaw i ran y Cyflenwr mewn cysylltiad ag unrhyw hawliad a wneir yn erbyn y Cyflenwr am dorri, yn wirioneddol neu’n honedig, hawliau eiddo deallusol trydydd parti, a hynny’n codi o neu’n gysylltiedig â defnydd y Cyflenwr o’r Fanyleb Nwyddau. Bydd y cymal 3.2 hwn yn goroesi terfyniad y Contract.

 

3.3 Mae’r Cyflenwr yn cadw’r hawl i ddiwygio’r Fanyleb Nwyddau os bydd unrhyw ofynion statudol neu reoleiddiol perthnasol yn galw am hynny.

 

 1. Cyflenwi Nwyddau

 

4.1 Bydd y Cyflenwr yn cyflenwi’r Nwyddau i’r lleoliad a enwyd yn yr Archeb neu’r cyfryw leoliad arall ag y cytuna’r partïon arno (Lleoliad Cyflenwi) ar unrhyw amser wedi i’r Cyflenwr hysbysu’r Cwsmer fod y Nwyddau’n barod.

 

4.2 Bydd Cyflenwi’r Nwyddau wedi’i gwblhau pan gyrhaedda’r Nwyddau y Lleoliad Cyflenwi.

 

4.3 Brasamcan yn unig fydd unrhyw ddyddiadau a ddyfynnir ar gyfer cyflenwi’r Nwyddau, ac nid yw’r amser cyflenwi’n hanfodol. Ni fydd y Cyflenwr yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant i gyflenwi’r Nwyddau a achosir gan Ddigwyddiad Force Majeure neu fethiant y Cwsmer i roi i’r Cyflenwr gyfarwyddiadau danfon digonol neu unrhyw gyfarwyddiadau eraill a fo’n berthnasol i gyflenwad y Nwyddau.

 

4.4 Os metha’r Cyflenwr â chyflenwi’r Nwyddau, bydd ei atebolrwydd yn gyfyngedig i’r costau a’r treuliau a ddaw i ran y Cwsmer am gael nwyddau eraill tebyg o ran disgrifiad ac ansawdd yn y farchnad rataf sydd ar gael, llai pris y Nwyddau.

 

4.5 Os metha’r Cwsmer â derbyn neu gymryd cyflenwad y Nwyddau o fewn 10 Diwrnod Busnes wedi i’r Cyflenwr hysbysu’r Cwsmer fod y Nwyddau’n barod, yna ac eithrio lle bo’r cyfryw fethiant wedi’i achosi gan Ddigwyddiad Force Majeure neu gan fethiant y Cyflenwr i gydymffurfio â’i rwymedigaethau dan y Contract yng nghyswllt y Nwyddau:

 

 • (a) dyfernir fod cyflenwad y Nwyddau wedi’i gwblhau am 9.00am ar yr unfed Diwrnod Busnes ar ddeg yn dilyn y diwrnod y bu i’r Cyflenwr hysbysu’r Cwsmer fod y Nwyddau’n barod;
 • (b) bydd y Cyflenwr yn storio’r Nwyddau nes gellir eu cyflenwi, ac yn codi tâl ar y Cwsmer am yr holl gostau a threuliau cysylltiedig (yn cynnwys yswiriant);
 • (c) yn dilyn rhybudd ysgrifenedig i’r Cwsmer, gall y Cyflenwr ailwerthu neu gael gwared fel arall â rhan neu’r cyfan o’r Nwyddau ac, ar ôl tynnu costau rhesymol am storio a gwerthu, anfon cyfrif i’r Cwsmer am unrhyw swm dros ben pris y Nwyddau neu godi tâl ar y Cwsmer am unrhyw leihad yn y pris a gafwyd am y Nwyddau.

 

4.6 Gall y Cyflenwr gyflenwi’r Nwyddau fesul rhan, a chyflwynir anfoneb a thalu amdanynt ar wahân. Bydd pob rhan yn gontract ar wahân. Os bydd unrhyw oedi wrth gyflenwi neu ddiffyg mewn un rhan ni fydd hynny’n rhoi hawl i’r Cwsmer ganslo unrhyw ran arall.

 

 1. Ansawdd y Nwyddau

 

5.1 Mae’r Cyflenwr yn gwarantu pan gaiff y Nwyddau eu cyflenwi, ac am gyfnod o 1 mis wedi’r dyddiad cyflenwi (cyfnod y warant), y bydd y Nwyddau:

 

 • (a) yn cydymffurfio, ym mhob agwedd o bwys, â’u disgrifiad ac unrhyw Fanyleb Nwyddau berthnasol;
 • (b) yn rhydd o unrhyw ddiffygion o bwys yn eu dyluniad, eu deunydd a’u gwneuthuriad; ac
 • (c) o ansawdd boddhaol (o fewn ystyr Deddf Gwerthiant Nwyddau 1979).

 

5.2 Yn amodol ar gymal 5.3, os:

 

 • (a) bydd y Cwsmer yn rhoi rhybudd ysgrifenedig yn ystod cyfnod y warant o fewn amser darganfod rhesymol nad yw rhai neu’r cyfan o’r Nwyddau ddim yn cydymffurfio â’r warant a amlinellwyd yng nghymal 5.1;
 • (b) rhoddir cyfle rhesymol i’r Cyflenwr archwilio’r cyfryw Nwyddau; a
 • (c) bod y Cwsmer (os gofynna’r Cyflenwr iddo wneud hynny) yn dychwelyd y cyfryw Nwyddau i fan busnes y Cyflenwr ar gost y Cyflenwr,

 

bydd y Cyflenwr, yn ôl ei ddewis, yn trwsio’r Nwyddau diffygiol neu’n rhoi rhai eraill yn eu lle, neu’n ad-dalu pris y Nwyddau diffygiol yn llawn.

 

 

5.3 Ni fydd y Cyflenwr yn atebol am fethiant y Nwyddau i gydymffurfio â’r warant yng nghymal 5.1 os:

 

 • (a) bydd y Cwsmer yn gwneud unrhyw ddefnydd pellach o’r cyfryw Nwyddau ar ôl rhoi rhybudd yn unol â chymal 5.2;
 • (b) bydd y diffyg yn codi oherwydd i’r Cwsmer fethu dilyn cyfarwyddiadau llafar neu ysgrifenedig y Cyflenwr ynglŷn â storio, gosod, comisiynu, defnyddio neu gynnal y Nwyddau;
 • (c) bydd y diffyg yn codi oherwydd i’r Cyflenwr ddilyn unrhyw gynllun, dyluniad neu Fanyleb Nwyddau a roddwyd gan y Cwsmer;
 • (ch) bydd y Cwsmer wedi addasu neu atgyweirio’r cyfryw Nwyddau heb gydsyniad ysgrifenedig y Cyflenwr;
 • (d) coda’r diffyg yn sgil traul normal, difrod bwriadol, esgeuluster, neu weithio anghyffredin; neu
 • (dd) bydd y Nwyddau’n wahanol i’r Fanyleb Nwyddau o ganlyniad i newidiadau a wnaed i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau statudol neu reoleiddiol perthnasol.

 

5.4 Ac eithrio fel y nodir yn y cymal 5 hwn, ni fydd gan y Cyflenwr ddim atebolrwydd i’r Cwsmer ynglŷn â methiant y Nwyddau i gydymffurfio â’r warant a amlinellir yng nghymal 5.1.

 

5.5 Bydd termau’r Telerau ac Amodau hyn i’w cymhwyso i unrhyw Nwyddau wedi’u trwsio neu Nwyddau newydd a ddarperir gan y Cyflenwr dan gymal 5.2.

 

 1. Samplau Cynhyrchu

 

6.1 Pan fydd unrhyw gynnyrch neu amrediad cynnyrch sy’n deillio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o waith a wnaed gan y Cyflenwr ar ran y Cwsmer yn dod ar gael yn fasnachol, bydd y Cwsmer yn darparu i’r Cyflenwr sampl cynhyrchu o’r cynnyrch yn rhad ac am ddim. Lle bo hynny’n afresymol, yna bydd y Cwsmer yn darparu cyfryngau graffig ffotograffig neu ddigidol.

 

 1. Teitl a Risg

 

7.1 Bydd y risg yn y Nwyddau’n trosglwyddo i’r Cwsmer pan gwblheir y cyflenwi.

 

7.2 Ni fydd y teitl (hawl) i’r Nwyddau yn trosglwyddo i’r Cwsmer nes i’r Cyflenwr dderbyn tâl llawn (mewn arian parod neu dâl wedi’i glirio) am y Nwyddau.

 

7.3 Hyd nes bydd y teitl i’r Nwyddau wedi trosglwyddo i’r Cwsmer, bydd y Cwsmer:

 

 • (a) yn storio’r Nwyddau ar wahân i’r holl nwyddau eraill sydd ym meddiant y Cwsmer, fel y bydd modd eu hadnabod yn hawdd o hyd fel eiddo’r Cyflenwr;
 • (b) yn ymatal rhag dileu, difwyno na chuddio unrhyw farc adnabod neu becyn arbennig ar y Nwyddau neu’n gysylltiedig â nhw;
 • (c) yn cadw’r Nwyddau mewn cyflwr boddhaol ac yn eu cadw wedi’u hyswirio rhag pob risg am eu pris llawn ar ran y Cyflenwr o’r dyddiad cyflenwi; ac
 • (ch) yn rhoi i’r Cyflenwr y cyfryw wybodaeth am y Nwyddau ag y gofynna’r Cyflenwr amdani o bryd i’w gilydd.

 

 1. Cyflenwi Gwasanaethau

 

8.1 Bydd y Cyflenwr yn darparu’r Gwasanaethau i’r Cwsmer yn unol â’r Fanyleb Gwasanaethau ym mhob modd o bwys.

 

8.2 Bydd y Cyflenwr yn gwneud pob ymdrech resymol i daro unrhyw ddyddiadau cyflawni ar gyfer y Gwasanaethau a enwir yn y Gorchymyn, ond dim ond amcangyfrifon fydd y cyfryw ddyddiadau, ac ni fydd amser yn hanfodol ar gyfer cyflawniad y Gwasanaethau.

 

8.3 Bydd gan y Cyflenwr hawl i wneud unrhyw newidiadau i’r Gwasanaethau sydd yn angenrheidiol i gydymffurfio ag unrhyw gyfraith neu ofyniad diogelwch perthnasol, neu nad yw’n effeithio’n sylweddol ar natur nac ansawdd y Gwasanaethau, a bydd y Cyflenwr yn hysbysu’r Cwsmer os digwydd hynny.

 

8.4 Mae’r Cyflenwr yn gwarantu i’r Cwsmer y darperir y Gwasanaethau gan ddefnyddio gofal a medr rhesymol.

 

 1. Rhwymedigaethau’r Cwsmer

 

9.1.1 Bydd y Cwsmer:

 

 • (a) yn sicrhau bod telerau’r Archeb ac (os y’i cyflwynir gan y Cwsmer) y Fanyleb Nwyddau a/neu’r Fanyleb Gwasanaethau yn gyflawn ac yn gywir;
 • (b) yn cydweithredu â’r Cyflenwr ym mhob mater perthnasol i’r Gwasanaethau;
 • (c) yn caniatáu i’r Cyflenwr, ei gyflogwyr, ei asiantau, ei ymgynghorwyr a’i isgontractwyr gael mynediad i adeiladau’r Cwsmer, ei swyddfeydd a chyfleusterau eraill, fel y bo’n rhesymol ofynnol gan y Cyflenwr er mwyn darparu’r gwasanaethau;
 • (ch) yn darparu i’r Cyflenwr y cyfryw wybodaeth a deunyddiau ag a fo’n rhesymol ofynnol gan y Cyflenwr er mwyn cyflenwi’r Gwasanaethau, a sicrhau bod y cyfryw wybodaeth yn gywir ym mhob modd o bwys;
 • (d) yn paratoi adeiladau’r Cwsmer ar gyfer cyflenwi’r Gwasanaethau;
 • (dd) yn sicrhau ac yn cadw pob trwydded, caniatâd a chydsyniad angenrheidiol y gall fod arno’u hangen ar gyfer y Gwasanaethau cyn y dyddiad pryd y bwriedir dechrau’r Gwasanaethau; ac
 • (e) yn cadw ac yn cynnal pob deunydd, offer, dogfen ac eiddo arall y Cyflenwr (Deunyddiau’r Cyflenwr) yn adeiladau’r Cwsmer mewn man diogel ar ei fenter ei hun, yn cynnal Deunyddiau’r Cyflenwr mewn cyflwr da nes y cânt eu dychwelyd i’r Cyflenwr, ac na fydd yn gwaredu nac yn defnyddio Deunyddiau’r Cyflenwr ac eithrio yn unol â chyfarwyddiadau neu awdurdodiad ysgrifenedig y Cyflenwr.

 

9.2 Os caiff y Cyflenwr ei atal neu ei oedi rhag cyflawni unrhyw rai o’i rwymedigaethau mewn perthynas â’r Gwasanaethau gan unrhyw weithred neu ddiffyg gweithredu ar ran y Cwsmer neu fethiant gan y Cwsmer i gyflawni unrhyw rwymedigaeth berthnasol (Methiant y Cwsmer):

 

 • (a) bydd gan y Cyflenwr, heb gyfyngu ei hawliau neu rwymedïau eraill, yr hawl i atal cyflawni’r Gwasanaethau nes bydd y Cwsmer yn unioni Methiant y Cwsmer, ac i ddibynnu ar Fethiant y Cwsmer i’w ryddhau rhag cyflawni unrhyw rai o’i rwymedigaethau i’r graddau y mae Methiant y Cwsmer yn atal neu’n oedi’r Cyflenwr rhag cyflawni unrhyw rai o’i rwymedigaethau;
 • (b) ni fydd y Cyflenwr yn atebol am unrhyw gostau neu golledion a ddaw i ran y Cwsmer yn codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o fethiant neu hwyrfrydigrwydd y Cyflenwr i gyflawni unrhyw rai o’i rwymedigaethau fel y’u hamlinellir yn y cymal 9.2.hwn; ac
 • (c) bydd y Cwsmer yn ad-dalu i’r Cyflenwr ar hawliad ysgrifenedig am unrhyw gostau neu golledion a ddioddefir neu a ddaw i ran y Cyflenwr yn codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o Fethiant y Cwsmer.

 

 1. Codi Tâl a Thalu

 

10.1 Y pris am y Nwyddau a/neu’r Gwasanaethau fydd y pris a nodir yn nyfynbris y Cyflenwr. Nid yw’r pris yn cynnwys unrhyw gostau pecynnu a chludo, yswiriant, TAW ac unrhyw dreth neu doll gwerthu arall berthnasol a ychwanegir at y swm dan sylw.

 

10.2 Ceidw’r Cyflenwr yr hawl i gynyddu pris y Nwyddau, trwy roi rhybudd i’r Cwsmer ar unrhyw bryd cyn cyflenwi, i adlewyrchu unrhyw gynnydd yng nghost y Nwyddau i’r Cyflenwr sy’n digwydd oherwydd:

 

 • (a) unrhyw ffactor y tu hwnt i reolaeth y Cyflenwr (gan gynnwys amrywiadau mewn cyfraddau cyfnewid arian tramor, cynnydd mewn trethi a thollau, a chynnydd yng nghostau llafur, deunyddiau a chostau gweithgynhyrchu eraill);
 • (b) unrhyw gais gan y Cwsmer am newid y dyddiad(au) cyflenwi, y meintiau neu’r mathau o Nwyddau a archebwyd, neu Fanyleb y Nwyddau; neu
 • (c) unrhyw oedi a achosir gan unrhyw gyfarwyddiadau gan y Cwsmer ynglŷn â’r Nwyddau neu fethiant y Cwsmer i roi gwybodaeth neu gyfarwyddiadau digonol neu gywir i’r Cyflenwr ynglŷn â’r Nwyddau.

 

10.3 Yng nghyswllt Nwyddau, bydd y Cyflenwr yn anfonebu’r Cwsmer pan gwblheir y cyflenwi neu ar unrhyw bryd wedi hynny. Yng nghyswllt Gwasanaethau, bydd y Cyflenwr yn anfonebu’r Cwsmer ar unrhyw bryd wedi dechrau eu cyflawni.

 

10.4 Bydd y Cwsmer yn talu pob anfoneb a gyflwynir gan y Cyflenwr o fewn 30 diwrnod i ddyddiad yr anfoneb a bydd yr amser ar gyfer talu yn hanfodol i’r Contract.

 

10.5 Os metha’r Cwsmer wneud unrhyw daliad sy’n ddyledus i’r Cyflenwr dan y Contract erbyn y dyddiad y mae’r tâl yn ddyledus, heb wneud drwg i hawliau eraill y Cwsmer dan y Contract, yna rhaid i’r Cwsmer dalu llog ar y swm gorddyledus ar gyfradd o 4% y flwyddyn uwchben cyfradd waelodol Banc y National Westminster ccc ar y pryd a bydd gan y Cyflenwr hawl i atal cyflenwi’r Nwyddau neu gyflawni’r Gwasanaethau hyd nes bydd wedi derbyn y swm gorddyledus. Bydd y cyfryw log yn cronni yn ddyddiol o’r dyddiad dyledus hyd nes y telir y swm gorddyledus mewn gwirionedd, boed hynny cyn neu wedi dyfarniad. Rhaid i’r Cwsmer dalu’r llog ynghyd â’r swm gorddyledus.

 

10.6 Bydd y Cwsmer yn talu pob swm dyledus dan y Contract yn llawn heb unrhyw wrth-gyfrif, gwrth-hawliad, didyniad nac ataliad ac eithrio yn ôl gofynion y gyfraith.  Gall y Cyflenwr, heb gyfyngu ei hawliau na’i rwymedïau eraill, wrth-gyfrif unrhyw swm sy’n ddyledus iddo gan y Cwsmer yn erbyn unrhyw swm sy’n daladwy gan y Cyflenwr i’r Cwsmer.

 

 1. Hawliau Eiddo Deallusol

 

11.1 Bydd pob Hawl Eiddo Deallusol yn y Gwasanaethau, neu’n deillio ohonynt neu mewn cysylltiad â hwy, yn eiddo i’r Cyflenwr.

 

11.2 Mae’r Cwsmer yn cydnabod, yng nghyswllt unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol trydydd parti yn y Gwasanaethau, fod defnydd y Cwsmer o unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol o’r fath yn amodol ar i’r Cyflenwr gael trwydded ysgrifenedig gan y trwyddedwr perthnasol ar y cyfryw delerau ag a fydd yn rhoi hawl i’r Cyflenwr drwyddedu’r cyfryw hawliau i’r Cwsmer.

 

11.3 Mae holl Ddeunyddiau’r Cyflenwr yn eiddo i’r Cyflenwr yn unig.

 

 1. Cyfrinachedd

 

Bydd parti (parti derbyn) yn cadw’n gwbl gyfrinachol bob gwybodaeth, medr, manyleb, dyfais, proses neu fenter dechnegol neu fasnachol sydd o natur gyfrinachol ac a ddatgelwyd i’r parti derbyn gan y parti arall (parti datgelu), ei weithwyr, ei asiantau neu ei isgontractwyr, ac unrhyw wybodaeth gyfrinachol arall ynglŷn â busnes y parti datgelu, ei gynnyrch a’i wasanaethau y gallai’r parti derbyn ei gael. Ni fydd y parti derbyn ond yn datgelu’r cyfryw wybodaeth gyfrinachol i’r rheiny o’i weithwyr, ei asiantau a’i isgontractwyr sydd angen ei gwybod er mwyn gallu cyflawni rhwymedigaethau’r parti derbyn dan y Contract, a bydd yn sicrhau bod y cyfryw weithwyr, asiantau ac isgontractwyr yn cydymffurfio â’r rhwymedigaethau a amlinellir yn y cymal hwn fel pe baent yn barti yn y Contract. Gall y parti derbyn ddatgelu hefyd hynny o wybodaeth gyfrinachol y parti datgelu ag y bo’n ofynnol ei datgelu gan y gyfraith, gan unrhyw awdurdod llywodraethol neu reoleiddiol neu gan lys ag awdurdodaeth gymwys. Bydd y cymal 12 hwn yn goroesi terfyniad y Contract.

 

 1. Cyfyngiad ar Atebolrwydd

 

Tynnir sylw’r cwsmer yn arbennig at y cymal hwn.

 

13.1 Ni fydd dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn cyfyngu nac yn eithrio atebolrwydd y Cyflenwr am y canlynol:

 

 • (a) marwolaeth neu anaf bersonol a achosir drwy ei esgeulustod, neu esgeulustod ei weithwyr, ei asiantau neu ei isgontractwyr;
 • (b) twyll neu gamliwio twyllodrus;
 • (c) torri’r telerau sydd ymhlyg yn adran 2 Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 (teitl a meddiant didramgwydd);
 • (ch) torri’r telerau sydd ymhlyg yn adran 12 Deddf Gwerthiant Nwyddau 1979 (teitl a meddiant didramgwydd); neu
 • (d) cynnyrch diffygiol dan Ddeddf Gwarchod Defnyddwyr 1987.

 

13.2 Yn ddarostyngedig i gymal 13.1, ni fydd y Cyflenwr dan unrhyw amgylchiadau o gwbl yn atebol i’r Cwsmer, boed mewn contract, camwedd (yn cynnwys esgeulustod), tor dyletswydd statudol, neu fel arall, am unrhyw golli elw, nac unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol a ddeillia dan neu mewn cysylltiad â’r Contract.

 

13.3 Mae’r telerau sydd ymhlyg yn adrannau 13 i 15 Deddf Gwerthiant Nwyddau 1979 a’r telerau sydd ymhlyg yn adrannau 3 i 5 Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982, i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, wedi’u heithrio o’r Contract.

 

13.4 Bydd y cymal 13 hwn yn goroesi terfyniad y Contract.

 

 1. Terfynu

 

14.1 Heb gyfyngu ei hawliau neu ei rwymedïau eraill, gall y naill barti a’r llall derfynu’r Contract yn ddiymdroi trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r parti arall os:

 

 • (a) bydd y parti arall yn sylweddol dorri ei rwymedigaethau dan y Contract hwn ac (os oes modd unioni’r cyfryw dor rhwymedigaeth) yn methu unioni’r tor rhwymedigaeth hwnnw o fewn 21 diwrnod wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig i wneud hynny;
 • (b) bydd y parti arall yn mynd i sefyllfa o ansolfedd, methdaliad, unrhyw drefniant gyda’i gredydwyr neu unrhyw drefniant neu sefyllfa arall a gaiff effaith debyg;
 • (c) bydd y parti arall yn atal, yn bygwth atal, yn peidio neu’n bygwth peidio â pharhau i ddal i redeg y cyfan neu fwy neu lai’r cyfan o’i fusnes; neu
 • (ch) bydd sefyllfa ariannol y parti arall yn dirywio i’r fath raddau nes i’r Cyflenwr fod o’r farn fod gallu’r Cwsmer i gyflawni’n ddigonol ei rwymedigaethau dan y Contract wedi ei beryglu.

 

14.2 Heb gyfyngu ei hawliau neu ei rwymedïau eraill, gall y Cyflenwr derfynu’r Contract yn ddiymdroi trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cwsmer os bydd y Cwsmer wedi methu talu unrhyw swm dyledus dan y Contract hwn ar y dyddiad y mae’r tâl yn ddyledus.

 

14.3 Heb gyfyngu ei hawliau neu ei rwymedïau eraill, gall y Cyflenwr atal cyflenwad Gwasanaethau neu bob cyflenwad pellach o Nwyddau dan y Contract neu unrhyw gontract arall rhwng y Cwsmer a’r Cyflenwr os bydd y Cwsmer wedi methu talu unrhyw swm dyledus dan y Contract hwn ar y dyddiad y mae’r tâl yn ddyledus.

 

14.4 Pan derfynir y Contract am unrhyw reswm:

 

 • (a) rhaid i’r Cwsmer yn ddiymdroi dalu i’r Cyflenwr holl anfonebau’r Cyflenwr sy’n ddyledus a heb eu talu, ac unrhyw log, ac yng nghyswllt Gwasanaethau a gyflenwyd ond na chyflwynwyd anfoneb amdanynt eto, bydd y Cyflenwr yn cyflwyno anfoneb a fydd yn daladwy gan y Cwsmer yn syth wedi iddo’i derbyn;
 • (b) rhaid i’r Cwsmer ddychwelyd holl Ddeunyddiau’r Cyflenwr na thalwyd yn llawn amdanynt. Os metha’r Cwsmer wneud hynny, yna caiff y Cyflenwr fynd i adeiladau’r Cwsmer a chymryd meddiant arnynt. Nes y byddir wedi’u dychwelyd, y Cwsmer yn unig fydd yn gyfrifol am eu cadw’n ddiogel ac ni fydd yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben nad yw’n gysylltiedig â’r Contract hwn;
 • (c) nid effeithir ar hawliau a rhwymedïau cronedig y partïon fel y maent ar adeg y terfynu, gan gynnwys yr hawl i hawlio iawndal am unrhyw dor Contract a fodolai ar y dyddiad y terfynwyd y Contract neu y daeth i ben, neu cyn hynny; a
 • (ch) bydd cymalau sydd mewn grym wedi’r terfynu, boed hynny wedi’i nodi’n benodol neu ymhlyg yn y Contract, yn parhau mewn llawn rym ac effaith.

 

 1. Force Majeure

 

15.1 At ddibenion y Contract hwn, ystyr Digwyddiad Force Majeure yw digwyddiad y tu hwnt i reolaeth resymol y Cyflenwr gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i streiciau, cloadau allan, neu anghydfodau diwydiannol eraill (boed yn ymwneud â gweithlu’r Cyflenwr neu barti arall), methiant gwasanaeth cyfleustod neu rwydwaith trafnidiaeth, gweithred gan Dduw, rhyfel, terfysg, anhrefn sifil, difrod maleisus, cydymffurfio ag unrhyw ddeddf neu orchymyn, rheol, rheoliad neu gyfarwyddyd llywodraethol, damwain, methiant offer neu beiriannau, tân, llifogydd, storm neu fethiant cyflenwyr neu isgontractwyr.

 

15.2 Ni fydd y Cyflenwr yn atebol i’r Cwsmer o ganlyniad i unrhyw oedi neu fethiant i gyflawni ei rwymedigaethau dan y Contract hwn yn sgil Digwyddiad Force Majeure.

 

15.3 Os bydd y Digwyddiad Force Majeure yn atal y Cyflenwr rhag darparu unrhyw un o’r Gwasanaethau a/neu’r Nwyddau am fwy na 10 wythnos, bydd gan y Cyflenwr, heb gyfyngu ei hawliau neu ei rwymedïau eraill, yr hawl i derfynu’r Contract hwn yn syth trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cwsmer.

 

 1. Cyffredinol

 

16.1 Aseinio a thrafodion eraill.

 

 • (a) Gall y Cyflenwr ar unrhyw bryd aseinio, trosglwyddo, morgeisio, arwystlo, is-gontractio neu ddelio mewn unrhyw fodd arall ag unrhyw rai neu’r cyfan o’i hawliau dan y Contract a gall is-gontractio neu ddirprwyo mewn unrhyw fodd unrhyw rai neu’r cyfan o’i rwymedigaethau dan y Contract i unrhyw drydydd parti.
 • (b) Ni chaiff y Cwsmer, heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyflenwr yn gyntaf, aseinio, trosglwyddo, arwystlo, is-gontractio, datgan ymddiriedolaeth dros na delio mewn unrhyw fodd arall ag unrhyw rai neu’r cyfan o’i hawliau dan y Contract.

 

16.2 Rhybuddion

 

 • (a) Rhaid i unrhyw rybudd neu gyfathrebiad arall a roddir i barti dan y Contract hwn neu mewn cysylltiad ag ef fod yn ysgrifenedig, wedi’i gyfeirio at y parti hwnnw yn ei swyddfa gofrestredig (os mai cwmni ydyw) neu ei brif le busnes (mewn unrhyw achos arall) neu’r cyfryw gyfeiriad arall ag y bo’r parti hwnnw wedi ei bennu i’r parti arall mewn ysgrifen yn unol â’r cymal hwn, a rhaid ei ddanfon yn bersonol neu ei anfon drwy’r post dosbarth cyntaf rhagdaledig neu wasanaeth arall sy’n dosbarthu o fewn un diwrnod gwaith, neu drwy gludwr masnachol, ffacs neu ebost.
 • (b) Ystyrir bod rhybudd neu gyfathrebiad arall wedi ei dderbyn: os caiff ei ddanfon yn bersonol, pan gaiff ei adael yn y cyfeiriad a grybwyllwyd yng nghymal 16.2(a); os caiff ei anfon drwy’r post dosbarth cyntaf rhagdaledig neu wasanaeth arall sy’n dosbarthu o fewn un diwrnod gwaith, am 9.00 y bore ar yr ail Ddiwrnod Busnes ar ôl ei bostio; os caiff ei ddanfon gan gludwr masnachol, ar y dyddiad a’r amser y llofnodwyd derbynneb danfon y cludwr; neu os caiff ei anfon drwy ffacs neu ebost, un Diwrnod Busnes wedi’r trosglwyddiad.

 

16.3 Dileu’r Contract

 

 • (a) Os bydd unrhyw ddarpariaeth neu ddarpariaeth rannol yn y Contract yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, neu os daw felly, fe’i cymerir fel ei bod wedi’i haddasu i’r graddau lleiaf sy’n angenrheidiol i’w gwneud yn ddilys, yn gyfreithlon ac yn orfodadwy. Os nad yw’r cyfryw addasiad yn bosibl, ystyrir bod y ddarpariaeth neu’r ddarpariaeth rannol dan sylw wedi ei dileu. Ni fydd unrhyw addasiad i ddarpariaeth neu ddarpariaeth rannol, neu ei dileu, dan y cymal hwn yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd gweddill y Contract.
 • (b) Os bydd un parti’n rhoi rhybudd i’r llall am y posibilrwydd fod unrhyw ddarpariaeth neu ddarpariaeth rannol yn y Contract hwn yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, bydd y partïon yn negodi yn ddidwyll i ddiwygio’r cyfryw ddarpariaeth fel y bydd, wedi ei diwygio, yn ddilys, yn gyfreithlon ac yn orfodadwy, ac i’r graddau mwyaf posibl, yn cyflawni’r canlyniad masnachol a fwriadwyd gan y ddarpariaeth wreiddiol.

 

16.4 Hawlildiad. Ni fydd ildiad unrhyw hawl dan y Contract neu’r gyfraith ddim ond yn effeithiol os ydyw mewn ysgrifen ac nid ystyrir ei fod yn hepgor unrhyw dor amod neu fethiant a ddaw wedyn. Ni fydd unrhyw fethiant nac oedi gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi dan y Contract neu dan y gyfraith yn golygu ildio’r hawl neu rwymedi hwnnw nac unrhyw un arall, nac yn atal na chyfyngu’r parti rhag arfer yr hawl neu rwymedi hwnnw neu unrhyw un arall ymhellach. Ni fydd un ymarferiad neu ymarferiad rhannol o’r cyfryw hawl neu rwymedi yn atal nac yn cyfyngu arfer yr hawl neu rwymedi hwnnw ymhellach.

 

16.5 Dim partneriaeth nac asiantaeth. Ni fwriedir ac nid ystyrir fod dim yn y Contract yn sefydlu unrhyw bartneriaeth neu gyd-fenter rhwng unrhyw rai o’r partïon, nac yn sefydlu bod y naill barti na’r llall yn asiant i barti arall i unrhyw ddiben. Ni fydd gan y naill barti na’r llall awdurdod i weithredu fel asiant ar ran y parti arall na’i rwymo mewn unrhyw fodd.

 

16.6 Trydydd partïon. Ni fydd gan neb nad yw’n barti i’r Contract hwn unrhyw hawliau i orfodi ei delerau.

 

16.7 Amrywio. Ac eithrio fel a nodir yn y Telerau ac Amodau hyn, ni fydd unrhyw amrywiad ar y Contract, gan gynnwys cyflwyno unrhyw dermau a Thelerau ac Amodau ychwanegol, yn effeithiol oni fydd wedi’i gytuno mewn ysgrifen a’i lofnodi gan y Cyflenwr.

 

16.8 Cyfraith lywodraethol. Llywodraethir y cytundeb hwn ac unrhyw anghydfod neu hawliad a gyfyd ohono neu mewn cysylltiad ag ef neu ei ddeunydd testun neu ei ffurfiant (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghontractiol) gan gyfraith Cymru a Lloegr, a’u dehongli’n unol â hynny.

 

16.9 Awdurdodaeth. Cytuna’r naill barti a’r llall yn derfynol y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw i setlo unrhyw anghydfod neu hawliad a gyfyd o’r Contract hwn neu mewn cysylltiad ag ef neu ei ddeunydd testun neu ei ffurfiant (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghontractiol).

YN ÔL

RHANNU