Telerau ac Amodau
-

Darllenwch drwy ein Telerau ac Amodau, ein Polisi Preifatrwydd a’n Polisi Cwcis yn ofalus, gan eu bod yn amlinellu’r gofynion cyfreithiol arnom ni fel perchennog y wefan hon ac arnoch chi fel ymwelydd â’r wefan hon.

 

Wrth ddefnyddio’r wefan hon rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn fel yr oeddent yn gymwys ar ddyddiad eich ymweliad cyntaf, ac yn cytuno i lynu atynt. Fe’ch cynghorwn i ddod yn ôl atynt yn rheolaidd, gan ein bod yn cadw’r hawl i’w diweddaru unrhyw bryd.

 

Llywodraethir y Telerau ac Amodau hyn gan gyfreithiau Cymru a Lloegr, a lywodraethir gan gyfraith contractau a mesurau rheoliadol y Deyrnas Unedig. Bydd unrhyw anghydfod a gyfyd o’r telerau ac amodau hyn, neu yn sgil eich defnydd o’r wefan hon, yn destun awdurdodaeth neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.

 

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, mewn modd nad yw’n cyfyngu, yn llyffetheirio nac yn tresmasu ar ddefnydd a mwynhad y wefan hon gan unrhyw drydydd parti, nac yn tresmasu fel arall ar hawliau unrhyw drydydd parti.

 

Diffiniadau

 

 • “CBM” yw “Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru”, enw masnachol “Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Prifysgol Cymru Cyf.”, sydd â swyddfeydd cofrestredig yn Adeilad Ethos, Kings Road, Abertawe, SA18AS ac sydd wedi’i gofrestru dan Rif Cwmni 09100911.
 • Ystyr y “wefan” yw “cbmwales.co.uk” ac unrhyw un o’r tudalennau a geir ar y parth hwnnw.
 • Mae “chi” ac “eich” yn cyfeirio at y sawl sy’n mynd i’r wefan.
 • Mae “ni” ac “ein” yn cyfeirio atom ni a’n sefydliad ni yn unig.
 • Ystyr “deunydd” yw unrhyw wybodaeth, boed destun, ffotograffau, graffeg, nodau masnach, logos, dolenni, cod rhaglennu, data neu unrhyw ddeunydd arall a gyhoeddir, a gynhwysir neu sydd ar gael ar y wefan hon.

 

Deunydd ar y wefan hon

 

Mae’r deunydd a gyhoeddir ar y wefan hon wedi’i ddarparu i chi at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni roddwn unrhyw warant ynglŷn â chywirdeb na dibynadwyedd unrhyw ddeunydd sydd wedi’i gyhoeddi ar y wefan hon, ac ar eich menter eich hun y dibynnwch arno. Gallwn wneud newidiadau i’r deunydd ar y wefan hon ar unrhyw bryd, heb roi rhybudd. Gall deunydd ar y wefan hon gynnwys gwallau, o ran teipio neu fel arall, a gall fod yn hen wybodaeth. Nid ydym yn ymrwymo i ddiweddaru’r deunydd hwn ac ni fwriedir iddo gymryd lle cyngor proffesiynol.

 

Ni allwn ni nac unrhyw drydydd partïon a grybwyllir ar y wefan hon gymryd unrhyw gyfrifoldeb am sut y defnyddiwch y wybodaeth a ddarperir ar y wefan.

 

Mae’r wefan wedi’i hadeiladu mewn modd sy’n cydymffurfio â chyfreithiau’r Deyrnas Unedig a safonau hygyrchedd rhyngwladol. Ni allwn warantu y bydd unrhyw ddeunydd a gynhwysir arni yn cydymffurfio nac briodol i’w ddefnyddio mewn gwledydd ac awdurdodaethau eraill.

 

Cydymffurfio â Mesur y Gymraeg

 

Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a hefyd yn cynnwys yr egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r ddogfen berthnasol i’w chael yma.

 

Cawn ein hariannu gan brifysgolion, ond nid ydym yn destun yr un gofynion cydymffurfio â chorff cyhoeddus neu sefydliad addysgol yng Nghymru.

 

Mae CBM yn cydnabod bod cynnig gwasanaeth yn newis iaith y defnyddiwr yn rhan annatod o ymarfer da a chyfle cyfartal, ac ymdrechwn i wneud hynny lle bo’n ymarferol ac ariannol bosibl. Cydnabyddwn fod iaith yn rhan hanfodol o hunaniaeth rhywun a bod hynny’n haeddu parch, ond bydd ein gallu i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau yn y Gymraeg yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael. Ni allwn warantu y bydd gennym siaradwr Cymraeg ar y safle bob amser.

 

Caiff pob gohebiaeth ysgrifenedig a ddaw atom yn y Gymraeg ei hateb yn iaith y neges wreiddiol lle bo hynny’n rhesymol ymarferol.

 

 

Gwybodaeth hawlfraint

 

Mae pob deunydd sydd dan hawlfraint a phob nod masnach, gan gynnwys yn ddigyfyngiad ddyluniad y wefan, testun, graffeg a phob cod ffynhonnell a meddalwedd cysylltiedig â CBM Cymru, yn parhau yn eiddo deallusol i ni, a chaniateir i chi eu defnyddio ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol yn unig.

 

Os hoffech ailgyhoeddi rhywbeth o’r wefan hon, cysylltwch â ni. Croesawn ddyfyniadau byrion a dolenni i’n tudalennau, ond fel arfer byddwn yn gwrthod caniatâd i gopïo tudalennau cyfan.

 

Atebolrwydd

 

Nid ydym ni, na neb arall fu’n ymwneud â chreu, cynhyrchu, cynnal neu gyflwyno’r wefan, yn derbyn atebolrwydd am y canlynol:

 

 • unrhyw faint neu fath o golled neu ddifrod (yn cynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, cosbol neu ganlyniadol)
 • unrhyw golli incwm, elw, ewyllys da, data, contractau, defnydd o arian, neu golled neu ddifrod yn deillio o neu’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd ag ymyriad â busnes

 

boed hynny mewn camwedd (yn cynnwys, heb gyfyngiad, esgeuluster, boed mewn contract neu fel arall) mewn cysylltiad â’ch defnydd, eich anallu i ddefnyddio neu ganlyniadau defnyddio’r wefan, unrhyw wefannau cysylltiedig â’r wefan neu’r deunydd ar y cyfryw wefannau.

 

Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 

 • unrhyw golled neu ddifrod yn sgil firysau a all heintio eich offer cyfrifiadurol, meddalwedd, data, neu eiddo arall
 • unrhyw golled neu ddifrod a gyfyd wedi ichi ymweld, defnyddio neu bori’r wefan, neu wedi ichi lawrlwytho unrhyw ddeunydd o’r wefan neu unrhyw wefannau cysylltiedig â’r wefan.

 

Os bydd defnyddio’r wefan yn peri ichi fod angen talu am wasanaethu, trwsio neu gywiro eich offer, eich meddalwedd neu’ch data, chi fydd yn gyfrifol am dalu’r cyfan o’r gost am hyn.

 

Ni fydd dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf bersonol a achosir gan esgeuluster (fel y diffinnir y term hwnnw yn Neddf Telerau Contract Annheg 1977), twyll, neu gamliwiad ynghylch mater sylfaenol.

 

Gwybodaeth am hawlfraint

 

Mae pob nod masnach, logo, graffeg, delwedd, ffotograff, fideo, animeiddiad, testun a meddalwedd a ddefnyddir ar y wefan hon yn parhau i fod yn eiddo deallusol i ni. Dim ond at eich defnydd personol y cewch chi arddangos, argraffu, atgynhyrchu a defnyddio’r deunydd hwn. Heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw, ni chewch adalw, defnyddio, arddangos, copïo, addasu, argraffu, gwerthu, hurio, lawrlwytho nac ôl-beiriannu’r cyfryw gynnwys.

 

Dolenni’n arwain oddi ar y wefan hon

 

Lle darparwn ddolenni i wefannau eraill, gwnawn hynny at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid ydym wedi dilysu cynnwys unrhyw wefannau o’r fath gan eu bod y tu hwnt i’n rheolaeth resymol. Nid ydym yn gyfrifol am y deunydd a gyhoeddir ar unrhyw wefannau, tudalennau, dogfennau nac adnoddau eraill y cysylltir â hwy drwy ein gwefan neu ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

 

Rydych yn dewis dilyn dolenni i wefannau eraill ar eich menter eich hun. Eich cyfrifoldeb chi yw cymryd camau i warchod rhag firysau, elfennau dinistriol neu ddeunydd annifyr ar wefannau eraill.

 

Creu dolenni i’r wefan hon

 

Croesawn ddolenni i’r wefan hon ac at y deunydd a’r wybodaeth a gyflwynir ar y tudalennau hyn. Nid oes raid i chi ofyn ein caniatâd i greu dolen i’r wefan hon, ond cadwn yr hawl i ddefnyddio offer Disavow Links Google, sy’n gofyn i Google anwybyddu unrhyw ddolenni i’n safle sydd yn ein tyb ni yn amhriodol, yn sbamllyd, o ansawdd isel neu’n debygol o niweidio ein statws a’n henw da mewn unrhyw ffordd arall.

 

Mynediad i’r wefan

 

Ceisiwn sicrhau bod y wefan ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ond ni allwn warantu hynny 100%. Ni fyddwn yn atebol os na fydd y wefan ar gael, am ba reswm bynnag, am unrhyw gyfnod o amser, gan y gall methiant y system, gwaith atgyweirio a chynnal a chadw, a rhesymau eraill y tu hwnt i’n rheolaeth beri atal y wefan heb rybudd.

 

Methiant i gydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn

 

Gall unrhyw dor-amod neu fethiant i gydymffurfio â’r telerau hyn arwain at unrhyw rai o’r camau canlynol:

 

 • tynnu eich hawl i ddefnyddio’r wefan hon, boed yn syth bin, yn ddiweddarach, dros dro neu’n barhaol;
 • dileu unrhyw gynnwys a lwythwyd gennych i’r fforymau neu i’r wefan, boed yn syth bin, yn ddiweddarach, dros dro neu’n barhaol;
 • cyhoeddi rhybudd yn eich erbyn;
 • datgelu i awdurdodau gorfodi’r gyfraith unrhyw wybodaeth a fo’n angenrheidiol yn ein tyb rhesymol ni.

 

Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am gamau a gymerir mewn ymateb i dorri’r polisi hwn ar ddefnydd derbyniol. Nid yw’r rhestr o gamau’n hollgynhwysol, a gallwn gymryd camau eraill a fo’n briodol yn ein tyb ni.

 

Preifatrwydd a diogelu data

 

Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Am wybodaeth bellach ynglŷn â sut y gwnawn hyn, darllenwch drwy ein Polisi Preifatrwydd a’n gwybodaeth am y cwcis a ddefnyddiwn ar y wefan hon.

 

Cydymffurfio â deddfwriaeth ynghylch gwahaniaethu ar sail anabledd

 

Mae’r wefan hon yn ceisio cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 a chanllawiau’r Sefydliad Hygyrchedd Gwefannau (WAI), a gyhoeddwyd gan Gonsortiwm y We Fyd-eang (W3C), consortiwm o 385 o gyrff sy’n cynghori ac yn addysgu am safonau ar gyfer technolegau’r we.

 

Os teimlwch nad yw’r wefan hon yn hygyrch, neu os cewch drafferth wrth ei defnyddio, rhowch wybod inni’n syth er mwyn i ni gael datrys y broblem. Gallwch gyflwyno adroddiad am unrhyw wefan â phroblemau hygyrchedd hefyd i Fix the Web, gwefan sy’n gweithio i wella hygyrchedd y we i ddefnyddwyr anabl.

YN ÔL

RHANNU