Preifatrwydd
-

Dylech ddarllen drwy’r polisi preifatrwydd hwn yn fanwl, oherwydd trwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan ei delerau. Mae gennych hawl gyfreithiol i wybod pa wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch, sut rydym yn ei defnyddio, a’n bod yn trin eich gwybodaeth bersonol yn deg, yn gyfreithlon ac yn ddiogel. Am ragor o wybodaeth amdanom ni a’r contract yr ydych yn cytuno iddo wrth ddefnyddio’r wefan hon, gweler ein telerau ac amodau. Mae gwybodaeth bellach am ein defnydd o gwcis ar gael yn ein polisi cwcis.

Gall y polisi hwn newid gydag amser, felly cofiwch gyfeirio’n ôl ato’n rheolaidd.

 

Beth yw gwybodaeth bersonol?

Gwybodaeth bersonol yw unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i’ch adnabod neu i gysylltu â chi, fel eich enw, eich rhif ffôn, eich cyfeiriad ebost a’ch cyfeiriad IP – mewn termau technegol, mae’n “wybodaeth am unrhyw berson byw adnabyddedig neu adnabyddadwy”.

 

Sut y byddwn ni’n cael eich gwybodaeth bersonol?

Gallwn gasglu a storio gwybodaeth a rowch i ni trwy unrhyw ffurflenni ar ein gwefan, neu mewn unrhyw ohebiaeth arall rhyngoch a ni, trwy ebost neu fel arall. Gallwn dderbyn a storio gwybodaeth yn awtomatig hefyd wrth i chi ryngweithio â ni, fel eich cyfeiriad IP, math o borwr ac ai ar ddyfais symudol rydych chi’n edrych ar ein gwefan ai peidio. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

 

Beth wnawn ni â’ch gwybodaeth bersonol?

Defnyddiwn eich gwybodaeth bersonol i roi’r wybodaeth y gofynnoch amdani ichi. Gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol hefyd at ddibenion gweinyddol, fel rhoi gwybod ichi am newidiadau yn ein gwasanaethau.

Cadwn yr hawl i rannu eich gwybodaeth bersonol os byddwn byth mewn sefyllfa lle mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i wneud hynny.

Gallwn ddefnyddio eich data personol i anfon ebost atoch neu gyfathrebiadau eraill fel cylchlythyron a manylion am ein gwasanaeth a allai fod o ddiddordeb ichi. Gallwch ddewis unrhyw bryd i beidio â derbyn y negeseuon hyn.

Gallwn hefyd ddefnyddio cyfeiriadau IP a data personol cyffelyb eraill i’ch adnabod pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon neu’n dod yn ôl ati. Mae tracio’r data anhysbys hyn yn caniatáu inni ddeall sut mae defnyddwyr yn ymwneud â’n gwefan, sy’n ein helpu i wella cynllun, perfformiad a chyflwyniad y wefan. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut a pham y gwnawn hyn, gweler ein polisi cwcis.

 

Sut y byddwn ni’n gwarchod eich data personol?

Rydym o ddifrif ynglŷn â gwarchod eich preifatrwydd, ac mae diogelwch yn flaenoriaeth uchel. Cymerwn gamau priodol i ddiogelu’ch data personol rhag colled, camddefnydd, mynediad diawdurdod, newid, datgelu a dileu, ond ni allwn warantu bod unrhyw drosglwyddiad data yn ddiogel 100%. Ar eich menter eich hun y byddwch yn trosglwyddo data i ni.

Cofiwch, da chi, nad yw ebost a chyfathrebiadau electronig eraill yn ddiogel os nad ydynt wedi’u hamgryptio, ac y gall eich cyfathrebiadau basio trwy weinyddion mewn sawl gwlad a sawl awdurdodaeth cyn ein cyrraedd ni. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw fynediad diawdurdod neu golli data personol sy’n deillio o rywbeth sydd y tu hwnt i’n rheolaeth, ac ni ellir ein dal yn gyfrifol am weithredoedd neu ddiffygion trydydd partïon a all gamddefnyddio’ch data personol os cawsant eu casglu’n anghyfreithlon o’r wefan hon.

 

Fyddwn ni’n rhannu eich data personol?

Yr unig drydydd partïon y byddwn yn datgelu eich data personol iddynt yw’r cyflogwyr y dymunwch i ni basio eich CV a’ch cais iddynt.

Am ragor o wybodaeth am eich data personol a sut y byddwn yn defnyddio cwcis, darllenwch ein polisi cwcis.

 

Beth yw eich hawliau?

Os hoffech ddysgu rhagor am eich hawliau dan ddeddfau diogelu data’r Deyrnas Unedig, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon eraill, mae croeso ichi gysylltu â ni.

YN ÔL

RHANNU