Datblygu Cynnyrch
-

Mae CBM yn cynnig Gwasanaeth Datblygu Cynnyrch llawn, gan droi eich syniadau arloesol yn gynnyrch llwyddiannus

Mae gan ein tîm dylunio dros 20 mlynedd o brofiad a gwobrau ym maes datblygu cynnyrch ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys y sectorau meddygol, gofal iechyd, diwydiannol a nwyddau electronig.

Oherwydd ein profiad ym maes dylunio diwydiannol, peiriannu mecanyddol, prototeipio a chyflawni cynhyrchiad, gall CBM gynnig Gwasanaeth Datblygu Cynnyrch llawn i’ch helpu i droi eich syniadau arloesol yn gynnyrch llwyddiannus.

Bydd camau cynnar y broses ddylunio’n canolbwyntio ar gynllunio, ymchwil, a chreu cysyniadau sy’n ystyried gofynion esthetig a gofynion y defnyddiwr yn llawn. Wedyn caiff y cysyniadau hyn eu mireinio cyn cael eu peiriannu’n llawn ar gyfer gweithgynhyrchu. Unwaith y bydd y dyluniad yn gyflawn, cynhyrchwn ddogfennau a lluniau rheoli cydrannau ar gyfer y cynhyrchu, ac wedyn gallwn helpu gyda chyflawni eich cynhyrchiad drwodd i’r gweithgynhyrchu llawn: popeth angenrheidiol i roi eich syniad ar waith.

Boed gorfforaeth fawr, busnes bach/canolig neu gwmni newydd, cynigiwn yr un berthynas waith broffesiynol, strwythuredig ac eto ystwyth a chyfeillgar, gan ymrwymo i’ch helpu i sicrhau llwyddiant masnachol eich cynnyrch.

Gwasanaethau Datblygu Cynnyrch
-

Dylunio Diwydiannol

Ein nod yw dylunio cynnyrch gwahanol sy’n anghymhleth ac yn ‘cysylltu’ â’r defnyddiwr.

Yn gynnar yn y cam hwn, canolbwyntiwn ar ddatblygu briff clir, gan ddiffinio manyleb y cynnyrch, ac ymchwilio i’r farchnad a’r defnyddwyr yr anelir atynt. Bydd hyn yn sicrhau bod eich dyluniad yn seiliedig ar wybodaeth, yn berthnasol i anghenion defnyddwyr, a bod swyddogaeth, golwg a gwerth eich cynnyrch mor safonol â phosib.

Gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a’r offer dylunio cyfrifiadurol 3D diweddaraf, bydd CBM yn archwilio ac yn delweddu cysyniadau, gan sicrhau’r apêl fwyaf i’r farchnad, cyn mireinio eich dyluniad i’w farchnata.

Peiriannu Mecanyddol

Rhown yr un sylw manwl i fanylion mecanyddol eich dyluniad ag i gynhyrchu’r cysyniad. Gwnawn ganfod y defnyddiau a’r prosesau gorau, gan sicrhau dyluniadau cost-effeithiol, cadarn.

Defnyddiwn offer dadansoddi ac efelychu dyluniad, yn ogystal â phrototeipio mewnol i leihau risg dylunio a dileu unrhyw broblemau posibl cyn gweithgynhyrchu.

Unwaith y bydd y gwaith dylunio wedi’i gwblhau gallwn lunio gwybodaeth reoli cynhyrchu fydd yn cynnwys manylebau cydrannau fel lluniau cydrannau 2D a ffeiliau dylunio cyfrifiadurol 3D.

Prototeipio

Gan ddefnyddio gweithdy mewnol helaeth CBM a’n cyfleusterau castio gwactod ac argraffu 3D, sydd o’r radd flaenaf, gallwn gynnig gwasanaeth cyflym a rhad ym maes llunio prototeipiau a gweithgynhyrchu sypiau bach.

Defnyddiwn brototeipiau i fesur gwerth y bwriad dylunio; gallwn lunio modelau gweledol i ddibenion marchnata, ac, os oes gofyn, llunio prototeipiau lluosog mewn defnyddiau ‘efelychu’ gweithredol ar gyfer profi mwy trylwyr.

Cyflawni Cynhyrchiad

Mae CBM yn cynnig gwasanaeth cyflawni cynhyrchiad cynhwysfawr i reoli’r gwaith o droi eich dyluniad yn wneuthuriad llawn, gan roi sicrwydd ichi y cedwir bwriad y dyluniad. Cydweithiwn yn uniongyrchol â chyflenwyr, rheolwn yr offer a ddefnyddir, a gwiriwn samplau i ddileu problemau cynhyrchu.

Mae gennym rwydwaith eang o gyflenwyr ledled Ewrop a’r Dwyrain Pell, sy’n cynnig amrediad o brosesau a defnyddiau gweithgynhyrchu. Mae gennym brosesau mewnol hefyd ar gyfer Cynhyrchu ar Raddfa Fach a all gynhyrchu cydrannau chwistrell-fowldio o ansawdd da i’w cynhyrchu mewn sypiau bychain.

Cyrchu

Gofynnir yn aml inni gyrchu cydrannau sydd eisoes yn bodoli, trwy ein rhwydwaith helaeth o gyflenwyr. Oherwydd ein blynyddoedd o brofiad, yn aml gallwn leihau eich costau o ran cydrannau a’r amser a gymerwch i gyrraedd y farchnad, sy’n golygu cynhyrchu mwy effeithlon.

Yn arbennig, peth cyffredin i ni bellach yw cyrchu a rheoli’r berthynas rhwng ein cwsmeriaid a gweithgynhyrchwyr yn y Dwyrain Pell er mwyn sicrhau ansawdd gwych a chost-effeithiolrwydd offer a rhannau chwistrell-fowldio.


-

Castio Gwactod
-


-