Amdanom
-

Cyfleuster gweithgynhyrchu ac ymchwil â ffocws masnachol yw Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru, neu CBM.  Sefydlwyd y ganolfan ar y cyd gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant, ac mae’n rhan allweddol o’r Ardal Arloesi yn natblygiad y Brifysgol yn Abertawe.

Rydym yn ysgogi arloesedd, creadigrwydd ac entrepreneuriaeth ymysg cwmnïau sy’n gweithio i ddatblygu cynnyrch newydd a gweithgynhyrchu ar raddfa fach.

Beth Rydym yn ei Wneud

Cwmni annibynnol yw CBM ac mae gennym ethos sy’n cyfuno dealltwriaeth drylwyr o brosesau gweithgynhyrchu â thechnoleg, crefft a chreadigrwydd.

Mae gweithdai mewnol CBM yn cynnig gwasanaeth gweithgynhyrchu masnachol sy’n defnyddio llwyfannau technoleg blaenllaw i alluogi cynhyrchu prototeipiau a symiau bach o gydrannau mewn amrywiaeth o bolymerau a metelau, a hynny’n gyflym ac yn gost-effeithiol. Defnyddiwn y genhedlaeth ddiweddaraf o feddalwedd dylunio cyfrifiadurol, yr argraffwyr 3D diweddaraf, a thechnoleg sganio 3D Optegol, gan gynnig gwasanaeth hollbwysig i’n cleientiaid.

Ymchwil Gymhwysol

Mae ymchwil CBM yn canolbwyntio ar gymhwyso technolegau a thechnegau uwch yn greadigol ar draws ystod eang o sectorau gweithgynhyrchu gan gynnwys y sectorau modurol, awyrofod, peirianneg feddygol a chrefft. Mae gan ein staff gryn brofiad o lwyddo i drosi ymchwil ac arloesiad yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd, a masnacheiddio gwybodaeth, syniadau a chysyniadau newydd.

Mae gan staff CBM flynyddoedd lawer o brofiad hefyd yn rheoli portffolio amrywiol o brosiectau’n llwyddiannus, gan gynnwys Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, prosiectau dan nawdd Ewropeaidd a phrosiectau Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig.

Ymchwil Lefel Phd

Mae CBM yn arbenigo mewn ymchwil gymhwysol ar lefel doethur ym maes cymhwyso technolegau uwch i brosesau gweithgynhyrchu.

Mae ymchwilwyr PhD yn chwarae rhan bwysig ym mhroffil ymchwil y ganolfan ac yn gweithio mewn sawl maes ymchwil gan gynnwys dulliau newydd o weithgynhyrchu sypiau bach, modelu cynhyrchion meddygol a chymhwyso technolegau gweithgynhyrchu uwch i ddylunio a datblygu cynhyrchion seiliedig ar grefft.

Mae gan staff yn y ganolfan brofiad helaeth o oruchwylio cwblhad PhD yn llwyddiannus a rheoli’r broses ymchwil PhD.

Partneriaethau Rhyngwladol

Mae CBM wedi ffurfio nifer o bartneriaethau strategol yn y Deyrnas Unedig, Ewrop ac Asia.

Yn y Deyrnas Unedig, mae CBM wedi datblygu partneriaeth strategol gyda Sefydliad Technoleg Wessex, sefydliad ymchwil annibynnol sy’n arwain y byd ym maes ymchwil gymhwysol. Maent yn ymwneud â sawl maes arbenigol, gan gynnwys yr amgylchedd ac electromagneteg, ecoleg, mecaneg hylifol, cyrydu a goddefiant difrod. Trwy’r bartneriaeth hon mae CBM yn gallu manteisio ar fodelu cyfrifiadurol uwch o safon fyd-eang ynghyd â’r gallu i Ddadansoddi Elfennau Ffiniol.

Mae partneriaethau eraill yn cael eu datblygu yn Ewrop ac Asia.

mwy o wybodaeth

 

Abertawe a CBM

Nid rhagoriaeth academaidd yw unig fantais ymchwilio yn CBM; mae’r profiad cyfan yn arbennig. Cewch ymchwilio a byw mewn ardal anhygoel gyda siopau gwych, pobl leol gyfeillgar, lefelau troseddu isel, golygfeydd trawiadol, traethau bendigedig a chysylltiadau ardderchog o ran ffyrdd a rheilffyrdd.

Mae’r ddinas yn gartref hefyd i bêl-droed yr adran uchaf gan dîm pêl-droed Dinas Abertawe a rygbi o safon uchel hefyd gan dîm y Gweilch.

Mae Abertawe’n ddinas sy’n cael ei gweddnewid gan fuddsoddiad nas gwelwyd ei debyg o’r blaen, ac mae sawl cynllun llawn gweledigaeth ar droed. Un o’r prif ddatblygiadau yw campws newydd y glannau, yn SA1 sef ardal ddatblygu ddeniadol y ddinas. Mae CBM yn rhan hanfodol o’r campws hwn.

Yng nghanol y ddinas hefyd, mae ardal hanesyddol Stryd y Gwynt yn enwog am ei llu o dafarnau a chlybiau, bwytai a chanolfannau adloniant poblogaidd gan gynnwys sinema 12 sgrin sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

Yn y fro o gwmpas Abertawe ceir trefi glan môr, parciau, canolfannau bywyd gwyllt, ogofâu a chestyll. Penrhyn Gŵyr oedd y rhan gyntaf o Brydain i gael ei dynodi’n ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ gan y Llywodraeth ym 1956. Dyma un o’r penrhynnau mwyaf syfrdanol o hardd ym Mhrydain, gyda thraethau a childraethau llydan a glân wedi’u gwarchod gan goedydd trwchus.

Abertawe yw un o’r dinasoedd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr prifysgol hefyd.

Fel ymchwilydd ôl-radd gyda CBM, cewch fynediad llawn i’r holl gyfleusterau a gwasanaethau cynnal a gynigir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

www.visitswanseabay.com

www.swansea.info

YN ÔL

RHANNU